گیلاس

ویتامین ها و مواد معدنی در هر 100 گرم

Calories 63
Vitamin C 11%
Vitamin A 1%
Potassium 6%
Magnesium2%
Iron2%


تقویم فصلی :

فروردیناردیبهشتخرداد
تیرمردادشهریور
مهرآبانآذر
دیبهمناسفند