کیوی

ویتامین ها و مواد معدنی در هر 100 گرم

Vitamin C 154%
Vitamin B-6 5%
IronCalcium 3%
Magnesium 4%
Potassium 8%


تقویم فصلی :

فروردیناردیبهشتخرداد
تیرمردادشهریور
مهرآبانآذر
دیبهمناسفند