پرتقال محلی

ویتامین ها و مواد معدنی در هر 100 گرم

Calories 47
Vitamin C 88%
Vitamin B-6 5%
Calcium 4%
Vitamin A 4%
Potassium 9%


تقویم فصلی :

فروردیناردیبهشتخرداد
تیرمردادشهریور
مهرآبانآذر
دیبهمناسفند