گوجه سبز

ویتامین ها و مواد معدنی در هر 100 گرم

Calories 46
Vitamin C 5%
Iron 2%
Dietary Fiber 1%


تقویم فصلی :

فروردیناردیبهشتخرداد
تیرمردادشهریور
مهرآبانآذر
دیبهمناسفند