نارنگی

ویتامین ها و مواد معدنی در هر 100 گرم

Calories 53
Vitamin C 44%
Vitamin A 13%
Vitamin B-6 5%
Potassium 4%
Calcium 3%


تقویم فصلی :

فروردیناردیبهشتخرداد
تیرمردادشهریور
مهرآبانآذر
دیبهمناسفند