هلو

ویتامین ها و مواد معدنی در هر 100 گرم

Calories 39
Vitamin C 11%
Vitamin A 6%
Iron 1%
Potassium 5%
Magnesium 2%


تقویم فصلی :

فروردیناردیبهشتخرداد
تیرمردادشهریور
مهرآبانآذر
دیبهمناسفند