گلابی

ویتامین ها و مواد معدنی در هر 100 گرم

Calories 57
Vitamin C 7%
Iron 1%
Potassium 3%
Magnesium 1%


تقویم فصلی :

فروردیناردیبهشتخرداد
تیرمردادشهریور
مهرآبانآذر
دیبهمناسفند