خرمالو

ویتامین ها و مواد معدنی در هر 100 گرم

Calories 70
Vitamin A 32%
Vitamin B-6 5%
Potassium 4%


تقویم فصلی :

فروردیناردیبهشتخرداد
تیرمردادشهریور
مهرآبانآذر
دیبهمناسفند