گوجه فرنگی

ویتامین ها و مواد معدنی در هر 100 گرم

Calories 20
Vitamin C 20%
Vitamin A 15%
Potassium 36%
Iron2%


تقویم فصلی :

فروردیناردیبهشتخرداد
تیرمردادشهریور
مهرآبانآذر
دیبهمناسفند