پیاز

ویتامین ها و مواد معدنی در هر 100 گرم

Calories 40
Vitamin C 12%
Vitamin B-6 5%
Potassium 4%
Iron2%


تقویم فصلی :

فروردیناردیبهشتخرداد
تیرمردادشهریور
مهرآبانآذر
دیبهمناسفند