سیب زمینی

ویتامین ها و مواد معدنی در هر 100 گرم

Calories 77
Vitamin C 32%
Vitamin B-6 15%
Potassium 12%
Iron4%


تقویم فصلی :

فروردیناردیبهشتخرداد
تیرمردادشهریور
مهرآبانآذر
دیبهمناسفند