خیار

ویتامین ها و مواد معدنی در هر 100 گرم

Calories 15
Vitamin C 5%
Vitamin A 2%
Calcium 2%
Iron2%


تقویم فصلی :

فروردیناردیبهشتخرداد
تیرمردادشهریور
مهرآبانآذر
دیبهمناسفند