سیب

ویتامین ها و مواد معدنی در هر 100 گرم

Calories 52
Dietary fiber 9%
Vitamin C 7%
Potassium 3%
Vitamin A 2%
Magnesium 1%


تقویم فصلی :

فروردیناردیبهشتخرداد
تیرمردادشهریور
مهرآبانآذر
دیبهمناسفند