پرتقال خونی

ویتامین ها و مواد معدنی در هر 100 گرم

Calories 47
Vitamin A 6%
Vitamin C 73%
Potassium 7%
Potassium 5%
Calcium 3%


تقویم فصلی :

فروردیناردیبهشتخرداد
تیرمردادشهریور
مهرآبانآذر
دیبهمناسفند