انار

ویتامین ها و مواد معدنی در هر 100 گرم

Calories 83
Vitamin C 17%
Potassium 6%
Vitamin B-6 5%
Magnesium 3%


تقویم فصلی :

فروردیناردیبهشتخرداد
تیرمردادشهریور
مهرآبانآذر
دیبهمناسفند