زرد آلو

ویتامین ها و مواد معدنی در هر 100 گرم

Calories 48
Vitamin A 38%
Vitamin C 16%
Potassium 7%
Vitamin B-6 5%


تقویم فصلی :

فروردیناردیبهشتخرداد
تیرمردادشهریور
مهرآبانآذر
دیبهمناسفند