هندوانه

ویتامین ها و مواد معدنی در هر 100 گرم

Calories 30
Vitamin C 13%
Vitamin A 11%
Potassium 3%
Iron1%


تقویم فصلی :

üفروردینüاردیبهشتüخرداد
üتیرüمردادüشهریور
üمهرآبانآذر
دیبهمنüاسفند